انتخاب اعضای کمیته اجرایی مرکزی و هیات نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات شورای های استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

اعضای کمیته اجرایی مرکزی و هیات نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات شورای های استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انتخاب شدند. مطابق فصل پنجم قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران اعضای کمیته اجرایی و هیات نظارت مرکزی به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب و احکام ایشان صادر گردید. اعضای محترم انتخاب شده به شرح دیاگرام زیر هستند. جهت پاسخگویی به هرگونه پرسش احتمالی می توانید با شماره های (88952363 دبیر کمیته مرکزی اجرایی) و (88987152 دبیر هیات نظارت) تماس بگیرید.

 
 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه