آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری در خارج از حریم شهرها و روستاها

جدول نصاب اراضی قابل واگذاری در خارج از حریم شهرها و روستاها

دستورالعمل سازماندهی مسؤولین فنی تولید در واحدهای دامپروری

دستورالعمل اجرایی پرورش دام در سال 96

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی پرورش دام در سال 96

جدول اطلاعات تخصصی جهت پرورش دام و کرم ابریشم

ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای دامی

ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

فرمت قرارداد نهایی مسؤولین فنی

نظام نظارت فنی خوراک دام، طیور و آبزیان

دستورالعمل تغییر کاربری واحدهای دامی

دستورالعمل اجرایی مراکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی

دستورالعمل مساحت مورد نیاز واحد نگهداری و پروش شتر داشتی و پرواری 

 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه