دستوالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور) نشریه شماره 472

مبانی و ضوابط طراحی گلخانه ها نشریه شماره 474

دستورالعمل فنی تولید مکانیزه نشاء سبزی و سیفی

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی سال 94

قرارداد خرید خدمت مهندس مشاور طراح واحد گلخانه و قارچ خوراکی

فرم قرارداد همکاری مسئول فنی واحد گلخانه و قارچ خوراکی با کارفرما

دستورالعمل سازماندهی مسئولین فنی در مدیریت تولید واحدهای گلخانه ای و قارچ

نظام پایش عملکرد صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی سال 94

ضوابط فنی پرورش قارچ های خوراکی صدفی و شاه صدف سال 96

دستورالعمل ساماندهی و تاسیس واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس سال 96

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه