دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور سال 91

نرماتیوهای مورد نیاز برای احداث مزارع تکثیر و پرورش آبزیان و ظرفیتهای صدور مجوزهای آبزی پروری

سیاستها و ضوابط کلی صدور مجوزهای آبزی پروری سال 96

نامه شیوه نامه صدور مجوز پرورش ماهی در قفس در آبهای دریایی و داخلی

شیوه نامه صدور پروانه نگهداری و پرورش ماهی در قفس وزارت جهادکشاورزی

دستورالعمل صدور مجوز پروانه ماهیان زینتی آب شیرین سال 91

دستورالعمل صدور مجوز تکثیر و پرورش زالوی طبی سال 92

دستورالعمل فنی صدور مجوز مزارع حد واسط قزل آلای رنگین کمان

دستورالعمل تولید ریزجلبک ها سال 93

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه