دستورالعمل داخلی شورای مرکزی

دستورالعمل داخلی شورای استان

دستورالعمل داخلی شورای شهرستان

دستورالعمل وظايف و نحوه تشكيل مجمع عمومي و فوق العاده سازمان ( مركزي- استان و شعبه شهرستان )

 دستورالعمل حدود وظايف و اختيارات نايب رئيس، دبير و خزانه دار شوراي مركزي

دستورالعمل حدود وظايف و اختيارات نايب رئيس، دبير و خزانه دار شوراي استان

دستورالعمل شرح وظايف بازرس سازمان استان  نحوه انتخاب آن

دستورالعمل چگونگي فعاليت كميته هاي تخصصي شوراي مركزي و شوراي استان

دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان

دستورالعمل نظارت و ارزشيابي

دستورالعمل نحوه تشکیل مؤسسات خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش کشاورزی

دستورالعمل انحلال شورای شهرستان

دستورالعمل انتخابات شورای شهرستان

دستورالعمل جلسات منطقه ای روسای سازمان استانها

دستورالعمل مالی و معاملاتی 

دستورالعمل اداری و استخدامی کارکنان

دستورالعمل مکاتبات اداری

حدود وظايف دبير شوراي شهرستان

حدود وظايف خزانه دار شوراي شهرستان

آئين نامه كميته هاي تخصصي شوراي مركزي

 آئين نامه كميته هاي تخصصي شوراهاي استاني

آئین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء

 آئين نامه اجرائي نظام پيشنهادها در سازمان

آئین نامه ماده 23 قانون تاسیس سازمان، انحلال شوراهای استانی

آئین نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان (ماده 33 قانون تاسیس سازمان)

اساسنامه نشریه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

اساسنامه موسسه آموزشی، پژوهشی، فناوری و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان

اساسنامه موسسه انتشاراتی سازمان

سایر مصوبات

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه