دوره بازآموزي مسئولين فني و فروشندگان نهاده هاي كشاورزي درشهریورماه در ساختمان شماره ٢ نظام مهندسي با حضور كارشناسان گياهپزشكي برگزار گرديد.

دوره بازآموزي مسئولين فني و فروشندگان نهاده هاي كشاورزي در تاريخ٩٦/٦/٢١ در ساختمان شماره ٢ نظام مهندسي با حضور كارشناسان گياهپزشكي برگزار گرديد.
واحد آموزش سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه