دومين دوره بازآموزي مسئولين فني و فروشندگان نهاده هاي كشاورزي در ساختمان شماره ٢ نظام مهندسي با حضور كارشناسان گياهپزشكي برگزار گرديد.

دومين دوره بازآموزي مسئولين فني و فروشندگان نهاده هاي كشاورزي در تاريخ ٩٦/٦/٢٢ در ساختمان شماره ٢ نظام مهندسي با حضور كارشناسان گياهپزشكي برگزار گرديد.
واحد آموزش سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه