رای هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص شکایت آقای کمالی از شرکت فروغ زاگرس به مدیر عاملی آقای محمد صدیقی

با سلام

رای هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص شکایت آقای کمالی از شرکت فروغ زاگرس به مدیر عاملی آقای محمد صدیقی 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه