اجرای طرح خدمات بیمه تامین اجتماعی از تاریخ 10/09/97 برای تمامی اعضاء و بهره برداران از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و. منابع طبیعی جهت تحت پوشش بیمه اجتماعی ،بازنشستگی و خدمات درمانی

پذیره نویسی طرح جامع بیمه تامین اجتماعی

اعضاء و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی آغاز گردید

 

اجرای طرح خدمات بیمه تامین اجتماعی از تاریخ 10/09/97 برای تمامی اعضاء و بهره برداران از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و. منابع طبیعی جهت تحت پوشش بیمه اجتماعی ،بازنشستگی و خدمات درمانی

آغاز می گردد.

طبق بخشنامه مورد توافق با سازمان تامین اجتماعی کشور ،امکان تحت پوشش قرار گرفتن تمامی اعضای سازمان با لحاظ سابقه فعالیت مهندسی کشاورزی میسر گردید .تمامی اعضای محترم دارای عضویت معتبر سازمان می توانند با مراجعه به سازمان استان خویش و دریافت معرفی نامه به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند .

برخی از مزایا و ویژگی های این بیمه نسبت به تامین اجتماعی اختیاری و خویش فرما به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

مزایای طرح بیمه تامین اجتماعی  اعضاء و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

ردیف

ویژگی های خاص تعهدات کوتاه مدت قابل ارائه

مزایا نسبت به بیمه اختیاری 

مزایا با  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (خویش فرما)

1

کمک هزینه ازدواج

 

از کار افتادگی کلی ناشی از کار

ارائه کمک هزینه ازدواج،

2

هزینه کفن و دفن

 

ارائه کمک هزینه ازدواج

هزینه کفن و دفن،

3

اروتز و پروتز

 

افزایش مدت اعتبار دفاتر درمانی

اروتز و پروتز،

4

کمک هزینه سفر

 

انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

کمک هزینه سفر

5

 

ایجاد سابقه با عنوان امضاء سازمان نظام مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی

عدم پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان

6

 

عدم پرداخت هزینه سرانه درمان

7

افزایش اعتبار دفاتر درمانی

8

پرداخت حق بیمه کمتر در مقایسه با بیمه شده ای که بیش از یک فرد تحت کفالت دارد.

 

9

ایجادسابقه با عنوان اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

10

انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

 

توجه1: این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند.

توجه2: این گروه از بیمه شدگان همانند بیمه شدگان اجباری از تعهدات درمانی موضوع قانون تامین اجتماعی بهره مند می باشند.

 

بخشنامه ها

 

 

 

***ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر ،با آقای مهندس گل محمدی به شماره های  32243006***32263100***32240111 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه