سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در نظر دارد انجام امور کارشناسی صدور پروانه واحدهای شیلات ، دام و طیور ، گلخانه و همچنین امور اراضی و منابع طبیعی و....

 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در نظر دارد انجام امور کارشناسی صدور پروانه واحدهای شیلات ، دام و طیور ، گلخانه و همچنین امور اراضی و منابع طبیعی و.... را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت انجام کار واگذار نماید لذا متقاضیان جهت اخذ رتبه به کارتابل خود مراجعه و از قسمت  زیرسیستم رتبه بندی نسبت به تکمیل مدارک رتبه بندی اقدام نمایند. بدیهی است اعطای رتبه منوط به احراز شرایط و وجود ظرفیت لازم خواهد بود. اطلاعات بیشتر در خصوص دستورالعمل رتبه بندی در لینک agrieng.org  (ضوابط مقررات و تعرفه ها آیین نامه های اداری)

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه