سازمان در نظر دارد نسبت به ساماندهی امور مربوط به نقشه برداری و ممیزی اراضی بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغی سازمان مرکزی اقدام نماید

نقشه برداری و ممیزی اراضی

سازمان در نظر دارد نسبت به ساماندهی امور مربوط به نقشه برداری و ممیزی اراضی  بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغی سازمان مرکزی اقدام نماید.

دانلود فایل پیوست شماره 1

دانلود فایل پیوست شماره2

دانلود فایل پیوست شماره3

دانلود فایل پیوست پیمانکاران

دانلود فایل پیوست پیمانکاران 2

 

 

3

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه